LOGO_WEB_přechod-e1458749389964

+420 465 421 777

VZDĚLÁNÍ STRAVOVÁNÍ KAMPUS ZÁBAVA SPORT

Správa školských zařízení

Výsledky přijímacího řízení šk. rok 2024/2025


Gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto
IČ 71294791                   email: vedeni@dmvm.cz                               tel. 465 421 777                      č. ú. ČS a s.1326472379/0800

Přijímací řízení k umístění žáků do domova mládeže pro školní rok 2024/25

Vyhodnocení podkladů rozhodnutí a oznámení rozhodnutí, kterým se žádosti vyhovuje – seřazeno podle registračních (evidenčních) čísel Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna Vysoké Mýto, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 164 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění oznamuje, že ke dni 14.06.2024 ukončil shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci umístění žáka nebo studenta do domova mládeže.

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona oznamuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, seznam uchazečů je zveřejněn na veřejně přístupném místě – úřední desce – Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna Vysoké Mýto, příspěvková organizace a na www.dmvm.cz.  

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Účastníci řízení, kterým se žádosti nevyhovělo, mají možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí osobně ve lhůtě 5 prac. dnů, tj. do 22. 06. 2024, od zveřejnění pořadí, a to v sekretariátě Správy školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny Vysoké Mýto, příspěvkové organizace od 9.00 do 14.00 hodin. Rozhodnutí, kterým se žádosti o přijetí k umístění do domova mládeže plně nevyhovělo, budou vydána nejdéle do 17.07.2024 a doručena do vlastních rukou, nebo předána osobně.

Pořadí Číslo v přijímacím řízení / registrační značka Rozhodnutí
1 51 Přijat
2 5 Přijat
3 10 Přijat
4 27 Přijat
5 87 Přijat
6 7 Přijat
7 12 Přijat
8 34 Přijat
9 38 Přijat
10 60 Přijat
11 62 Přijat
12 92 Přijat
13 15 Přijat
14 17 Přijat
15 24 Přijat
16 32 Přijat
17 33 Přijat
18 41 Přijat
19 43 Přijat
20 52 Přijat
21 59 Přijat
22 64 Přijat
23 65 Přijat
24 73 Přijat
25 77 Přijat
26 81 Přijat
27 67 Přijat
28 71 Přijat
29 1 Přijat
30 9 Přijat
31 13 Přijat
32 25 Přijat
33 37 Přijat
34 40 Přijat
35 55 Přijat
36 58 Přijat
37 75 Přijat
38 79 Přijat
39 95 Přijat
40 4 Přijat
41 3 Přijat
42 11 Přijat
43 18 Přijat
44 19 Přijat
45 22 Přijat
46 26 Přijat
47 28 Přijat
48 35 Přijat
49 42 Přijat
50 46 Přijat
51 48 Přijat
52 78 Přijat
53 82 Přijat
54 85 Přijat
55 90 Přijat
56 91 Přijat
57 93 Přijat
58 66 Přijat
59 74 Přijat
60 50 Přijat
61 53 Přijat
62 57 Přijat
63 20 Přijat
64 49 Přijat
65 83 Přijat

Nepřijaté uchazeče budeme kontaktovat s nabídkou ubytování pod smlouvou o ubytování a doporučením dalšího postupu. 

Mgr. Lukáš Dejdar                                                                                          Ve Vysokém Mýtě dne 17.6.2024
ředitel

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení