Začátek školního roku – informace pro ubytované

Vážení rodiče, žáci,

chceme Vám tímto způsobem sdělit několik informací o našem domově, ve kterém se snažíme poskytnout žákům příjemné prostředí a optimální možnosti pro jejich studium a volnočasové aktivity.

 1. Ubytování je žákům poskytováno zásadně na jeden školní rok. Již ubytovaní žáci dostávají přihlášky na následující školní rok od svých skupinových vychovatelů na konci šk. roku.
 2. Na domov se žáci hlásí dobrovolně a dobrovolně se podřizují stanovenému vnitřnímu řádu.

Rodiče a zákonní zástupci se s vnitřním řádem domova prokazatelně seznámí. Celou verzi naleznete na stránkách DMVM.cz v sekci Domov mládeže, dokumenty ke stažení.

 1. Jedním ze základních požadavků kladených na žáky je, aby chodili upraveni, dodržovali zásady osobní hygieny, jakož i čistotu svých věcí a pokoje. Na přezutí je vhodné použít domácí obuv, kecky a podobná sportovní obuv nesplňuje hygienická kritéria.
 2. Jakékoliv svévolné poškození zařízení nebo inventáře je povinen žák/zákonný zástupce uhradit.
 3. K vzájemné a pravidelné informaci o žákovi slouží tzv. odjezdový deníček, do kterého jsou zaznamenávány veškeré vycházky, odjezdy a příjezdy žáka. Žádáme Vás o pravidelnou kontrolu tohoto dokumentu, tzn. písemně potvrďte každý příjezd žáka domů, následně jeho odjezd, tak, abychom měli společný přehled o pohybu a pobytu žáka. Navštíví-li rodiče žáka v domově, předpokládáme, že pohovoří i s vychovatelem. Informace o žácích poskytujeme zároveň v termínu rodičovských schůzek školy. Tuto vzájemnou spolupráci považujeme za základní předpoklad úspěšného, společného výchovného působení.
 4. V průběhu školního roku žáci odjíždí domů na dny pracovního volna (sobota, neděle) a ve dnech, ve kterých se nevyučuje. S písemným souhlasem rodičů může žák odjet domů i v průběhu pracovního týdne.
 5. O vycházku je možné žádat každý den, jednotlivé vycházky eviduje vychovatel.
 6. Domov se uzavírá v pátek v 15h, přijíždět mohou žáci v neděli od 18h. Žádoucí je, aby žáci přijížděli do domova nejpozději do 21,30h. Noční cestování není vhodné. Je možný i příjezd v pondělí ráno, nebo po skončení pondělní výuky. Žák/zákonný zástupce je povinen omluvit do 24h svou absenci na domově-důvod nepřijetí.
 7. Každý žák má na pokoji svou uzamykatelnou skříň. Přivezte si s sebou ramínka na šaty.
 8. V budově domova je přísný zákaz kouření, přechovávání návykových a toxických látek, přenášení a konzumace alkoholu a dalších zdraví škodlivých látek. Nedoporučujeme žákům vozit s sebou věci cenné a vysoké finanční obnosy. V případě nutnosti je možné dát peníze do úschovy k vychovateli.
 9. Stravování a ubytování

Stravování: V jídelně je provozován objednávkový kreditní systém stravování. Každý strávník musí mít čip, (nebo vlastní ISIC kartu) který si musí zakoupit za 100kč. Slouží po celou dobu stravování. Ztrátu čipu je žák povinen neprodleně ohlásit vedoucí školní jídelny, aby mohlo dojít k jeho okamžité blokaci. Stejný čip slouží také pro vstup do budovy.

Jídelní lístek je zadáván s týdenním předstihem, aby si strávníci mohli včas objednávat na výdejních místech a on-line na internetu na www.jidelnadm.cz. Momentálně platná kalkulace za celodenní jídlo je 84Kč, částka je upravována na základě aktuálního cenového vývoje.

Ubytování: Měsíční poplatek za ubytování činí 1200Kč.

Poplatek za ubytování a stravné se platí bezhotovostně na účet domova
č.19-1326472379/0800, variabilní symbol je rodné číslo strávníka (desetimístné bez lomítka). Protože se jedná o kreditní systém plateb za poskytované služby, je nutné si na účtu udržovat potřebný zůstatek. Výši zůstatku si můžete průběžně kontrolovat na www.jidelnadm.cz – přihlašovací stránky. Poplatek za ubytování je odečítán vždy k 20. dni aktuálního měsíce. Je nutné, aby žáci nastupující k ubytování měli k 31.8. 2020 na účtu finanční částku umožňující okamžitou možnost stravování a platby ubytovacího poplatku.

 1. Nově přijímaní žáci dodají při nástupu fotografii (pro pedagogickou dokumentaci), zálohu na klíč od botníku 100Kč a zálohu na klíč od skříně 100Kč. Tyto peníze při ukončení pobytu vracíme.
 2. Nástup do domova je v pondělí 31. 8. 2020 od 15h nebo v úterý 1. 9.2020 před nebo po zahájení vyučování. Nenastoupí-li žák ve stanovenou dobu, je nutné ho předem omluvit, neboť by ztratil nárok na ubytování.

Jsme si vědomi, že uvedené informace nejsou vyčerpávající, doplňující získáte na našich webových stránkách a při příjezdu do DM. Zároveň si Vás dovolujeme pozvat do našeho zařízení, kde jsme ochotni se Vám věnovat individuálně. Informace Vám podá Zdeňka Metelková, vedoucí vychovatelka.

      

e-mail: vedeni@dmvm.cz

www.dmvm.cz

465 421 777

 

Mgr. Lukáš Dejdar

ředitel