VÝZVA K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K UBYTOVÁNÍ pro šk. rok 2022/23

Přihláška do DMVM_2022Přihláška ke stažení zde:

Domov mládeže a školní jídelna Vysoké Mýto vyzývá zájemce k podání přihlášek k umístění do domova mládeže ve Správa školských zařízení-domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace. Přihlášky žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol, výjimečně žáků základních škol přijímá Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace do 10.6. 2022.

Právní předpisy uplatněné pro přijímání žáků a studentů k umístění do domova mládeže (dále DM)
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění
Směrnice o umisťování žáků
Další právní předpisy vyplývající z nastalé situace:
Řádně vyplněná a podaná přihláška včetně povinné přílohy
žák nebo student se vzdělává na škole nebo bude v okamžiku nástupu k ubytování přijat k souvislému vzdělávání na střední nebo vyšší odborné škole, výjimečně základní škole
Splní další podmínky pro přijetí stanovených vnitřním předpisem Směrnice pro umísťování žáků a studentů k ubytování

Termín nástupu k ubytování:
Je ve středu 31. 8. 2022 od 16:00 do 18:00 hodin. Platí pro nové žáky, kteří v DM nebyli ubytovaní (většinou žáci 1. ročníků středních škol, středa, čtvrtek – ostatní).

Nástup k ubytování:
Žák nastupuje na domov mládeže na základě vydaného rozhodnutí ředitele o umístění k ubytování pro školní rok 2022/2023, a doloží rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední a vyšší odborné škole, základní škole, vyšší odborné škole.
Úplata za ubytování pro školní rok 2022/2023 je stanovena ve výši 1.300 Kč měsíčně. Žáci platí pobyt bez ohledu na počet nocí/dnů strávených v domově mládeže v daném měsíci.

Kontaktní údaje pro podání přihlášky včetně povinné přílohy:
Přihlášku zašlete jedním z těchto způsobů:
Na adresu podatelny:
Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna Vysoké Mýto, příspěvková organizace
Gen. Závady 118
Vysoké Mýto, 56601
Elektronicky:
E-mailem:
vedeni@dmvm.cz – formát PDF (sken) s následným doručením originálu (podpis) v listinné podobě.
Do datové schránky: 34y3m99
Osobně na adrese:
Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna Vysoké Mýto, příspěvková organizace
Gen. Závady 118
Vysoké Mýto, 56601
A to od 8.00 do 14.00 hod.

Harmonogram přijímacího řízení Domova mládeže pro školní rok 2022/ 2023:

Od 26.4. 2022 Výzva k podání přihlášek
Do 10. 6. 2022 Přijímání přihlášek
Do 17. 6. 2022 Oznámení uchazečům o zahájení řízení ve věci rozhodnutí k ubytování
Do 20. 6. 2022 Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí
Do 22. 6. 2022 Vyhodnocení podkladů rozhodnutí a oznámení rozhodnutí, kterým žádostem se vyhovuje – zveřejnění na úřední desce.
Do 29.6. 2022 Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (pouze NEPŘIJATÍ)
Od 30.6. do 15.7. 2022 Vydání a doručení rozhodnutí k ubytování

Výsledky přijímacího řízení:
Ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů dle harmonogramu na webových stránkách www.dmvm.cz a současně na úřední desce Domova mládeže a školní jídelny, která je umístěna na vstupních dveřích do budovy Domova mládeže na adrese Gen. Závady 118, Vysoké Mýto nejpozději dne 22.6. 2022. Uchazeči vystupují pod registračními čísly, která obdrží spolu s dalšími informacemi elektronicky na uvedené e-mailové adresy nebo datové schránky v přihlášce. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno písemně. Potřebné informace a další podmínky pro pobyt v DM, seznámení se s vnitřním řádem DM a dalšími dokumenty získáte prostřednictvím webových stránek www.dmvm.cz

Mgr. Lukáš Dejdar
ředitel