Přijímací řízení k umístění do domova mládeže pro školní rok 2022/23

Vyhodnocení podkladů rozhodnutí a oznámení rozhodnutí, kterým se žádosti vyhovuje – seřazeno podle registračních (evidenčních) čísel Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna Vysoké Mýto, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 164 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění oznamuje, že ke dni 22.06.2022 ukončil shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci umístění žáka nebo studenta do domova mládeže.
V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona oznamuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, seznam uchazečů je zveřejněn na veřejně přístupném místě – úřední desce – Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna Vysoké Mýto, příspěvková organizace a na www.dmvm.cz.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Účastníci řízení, kterým se žádosti nevyhovělo, mají možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí osobně ve lhůtě 5 prac. dnů, tj. do 29. 06. 2022, od zveřejnění pořadí, a to v sekretariátě Správy školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny Vysoké Mýto, příspěvkové organizace od 9.00 do 14.00 hodin. Rozhodnutí, kterým se žádosti o přijetí k umístění do domova mládeže plně nevyhovělo, budou vydána nejdéle do 13.07.2022 a doručena do vlastních rukou.

Ke staření v pdf zde: Vysledky 2022

Nepřijaté uchazeče budeme kontaktovat s doporučením dalšího ubytování.

Mgr. Lukáš Dejdar
ředitel